• slider image 291
  • slider image 292
  • slider image 294
  • slider image 290
  • slider image 293
:::
:::
Dr.eye 英漢字典
查單字
成語隨時背
ㄉㄠ ˋ ㄇㄠ ˋ ˋ ㄖㄢ ˊ
神態莊嚴,一副道學家的樣子,與「嬉皮笑臉」相反;常含有譏諷的意味,指一個人表面上故作嚴肅,事實上表裡不一。(岸然,高傲威嚴的樣子)
more...
會員登錄